KLIPPTA VINGARS KLUBB - KVK STADGAR

Reviderade vid årsmötet 8 maj 2012

 

§ 1

Föreningens namn och styrelsens säte

Föreningens namn är KLIPPTA VINGARS KLUBB – förkortat KVK.

Styrelsen har sin plats i Stockholm.

 

§ 2

Föreningens syfte

Föreningen är ideell och opolitisk och ändamålet är att ge ut ett medlemsblad samt att samla tidigare kabinanställda till trevlig samvaro i form av olika aktiviteter.

 

§ 3

Medlemskap

Medlemskap kan var och en som varit kabinanställd i ABA/SAS få. I SAS fortfarande verksam kabinanställd kan, efter fyllda 50 år, få medlemskap i KVK.

Medlemsavgift fastställs på föreningens årsmöte.

Medlem som under ett års tid inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

 

§ 4

Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av minst fem ledamöter samt minst tre suppleanter, vilka samtliga väljs av årsmötet på två år. Omval ska dock kunna ske. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare; ordföranden utses av årsmötet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av ordföranden.

 

§ 5

Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper ska föras för kalenderår och sammanställas i resultat- och balansräkningar. Räkenskaperna samt styrelsens verksamhetsberättelse ska senast den 1 mars överlämnas för granskning till föreningens revisorer, av vilka två är ledamöter och två är suppleanter, samtliga utsedda av årsmötet.

Över sin granskning ska revisorerna senast den 1 april avge revisionsberättelse med till- resp. avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen med angivande av grunderna härför.

 

§ 6

Föreningsmöte

Föreningens högsta beslutande organ utgörs av medlemmarna samlade till möte, därav ett ordinarie årsmöte, som hålls före maj månads utgång. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet.

2. Val av sekreterare för mötet.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

4. Fråga huruvida mötet blivit stadgeenligt utlyst.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för det gångna året.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställande av medlemsavgift.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

10. Val av ordförande i styrelsen.

11. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.

12. Val av två revisorer jämte två suppleanter.

13. Val av valberedning.

14. Övriga frågor.

 

Föreningen ska vid ordinarie årsmöte utse en valberedning med uppgift att upprätta förslag till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter. Valberedningen ska bestå av tre av föreningens röstberättigade medlemmar, därav en styrelseledamot. Valberedningen ska lämna sitt förslag till styrelsen i god tid före årsmöte, där val ska äga rum.

Ärende, som medlem önskar få behandlat vid årsmötet, ska anmälas hos styrelsen före utgången av februari månad.

Även vid annat föreningsmöte ska frågor enligt punkt 1 – 4 härovan förekomma.

Kallelse till föreningsmöte ska utfärdas av styrelsen senast en månad före mötet och innehålla uppgift om ärenden som ska behandlas.

Vid föreningsmöte har varje medlem, som erlagt medlemsavgift, en röst. Röstning genom fullmakt får äga rum. En närvarande medlem får ha en fullmakt för en frånvarande medlem. Beslut fattas genom enkel majoritet utom i ärenden enligt § 7.

 

§ 7

Ändring av föreningens stadgar och upplösning av föreningen

Ändring av föreningens stadgar och upplösning av föreningen kan ske antingen genom enhälligt beslut på årsmöte eller genom beslut på två på varandra följande föreningsmöten med minst tre månaders mellanrum, därav ett årsmöte, varvid beslutet vid varje tillfälle ska ha fattats av minst två tredjedelar av de närvarande.

Vid beslut om föreningens upplösning ska även beslutas om användningen av föreningens tillgångar på sätt som kan överensstämma med föreningens ändamål.

                                                                                                                                            EV/2012-05-08